Посадова інструкція головного бухгалтера

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №­­_2_

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.  

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права й відповідальність Головного бухгалтера підприємства.

1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду й звільняється від посади у встановленим діючим трудовим законодавством порядку наказом директори підприємства.

1.3. Головний бухгалтер підкоряється безпосередньо директорові підприємства.

1.4. На посаду Головного бухгалтера призначається особа, що має вище професійне (економічне) утворення й стаж фінансово-господарської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менш 5 років.

1.5. Головний бухгалтер повинен знати:

- законодавство про бухгалтерський облік; постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні й нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку й складання звітності, а також дотичної господарсько-фінансової діяльності підприємства; цивільне право, фінансове, податкове й господарське законодавство; структуру підприємства, стратегію й перспективи його розвитку; положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення; порядок оформлення операцій і організацію документообігу по ділянках обліку; форми й порядок фінансових розрахунків; методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів; порядок приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей; правила розрахунку з дебіторами й кредиторами; умови оподатковування юридичних і фізичних осіб; порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості й інших втрат; правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей; порядок і строки складання бухгалтерських балансів і звітності; правила проведення перевірок і документальних ревізій; сучасні кошти комп'ютерної (обчислювальної) техніки й можливості їхнього застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт і аналізу виробничо-господарської й фінансової діяльності підприємства; передовий вітчизняний і закордонний досвід удосконалювання організації бухгалтерського обліку; економіку, організацію виробництва, праці й керування; основи технології виробництва; ринкові методи господарювання; законодавство про працю; правила й норми охорони праці.

1.6. У період тимчасової відсутності головного бухгалтера, його обов'язки покладають на особу, призначену наказом генерального директора.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

 

2.1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності й контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

2.2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стабільності.

2.3. Очолює роботу по підготовці й прийнятті робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, розробці форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпеченню порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації й порядку документообігу.

2.4. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку й звітності на підприємстві й у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних коштів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку й контролю, формування й своєчасне подання повної й достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновому положенні, доходах і витратах, а також розробку й здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

2.5. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відбиття на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва й обіги, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

2.6. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування й перерахування податків і зборів у федеральні, регіональний і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позичках, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрати фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

2.8. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

2.9. Вживає заходів по попередженню недостач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового й господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів по недостачах і розкраданням коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі й судові органи.

2.10. Вживає заходів по нагромадженню фінансових коштів для забезпечення фінансової стабільності підприємства.

2.11. Здійснює взаємодія з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високо ліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними й кредитними договорами, цінними паперами.

2.12. Веде роботу із забезпечення строгого дотримання штатної, фінансової й касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості й інших втрат, схоронності бухгалтерських документів, оформлення й здачі їх у встановленому порядку в архів.

2.13. Бере участь у розробці й впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних коштів обчислювальної техніки.

2.14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи й витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської й статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

2.15. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

2.16. Керує працівниками бухгалтерії.

 

3. ПРАВА

 

Головний бухгалтер має право:

3.1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять у його функціональні обов'язки.

3.2. Контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими йому працівниками.

3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали й документи, що ставляться до питань діяльності Головного бухгалтера.

3.4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для рішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить у компетенцію Головного бухгалтера.

3.4. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, що ставиться до компетенції Головного бухгалтера.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Головний бухгалтер відповідає за:

4.1. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому працівників з питань їхньої виробничої діяльності.

4.2. Недостовірну інформацію про стан роботи на довіреній ділянці, показники фінансово-господарської діяльності, несвоєчасне надання різних відомостей і звітності.

4.3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директори підприємства.

4.4. Незабезпечення дотримання трудової й виконавської дисципліни працівниками, що перебувають у підпорядкуванні Головного бухгалтера.

 

5. ПРАВО ПІДПИСУ. УМОВИ РОБОТИ

 

5.1. Головному бухгалтерові для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядницьких документів з питань, що входять у його функціональні обов'язки, а також платіжних і інших фінансових документів.

5.2. Режим роботи Головного бухгалтера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, установленими на підприємстві.

5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю, Головний бухгалтер може виїжджати в службові відрядження (у т.ч. місцевого значення).

5.4. Для рішення оперативних питань по забезпеченню фінансово-господарської діяльності, Головному бухгалтерові може виділятися службовий автотранспорт.

 

 

З інструкцією ознайомлений: ______________   ____________________

(підпис)           (Ф.И.О.)

 

"___"__________ ____ м.

Контакти

E-mail:

 

Телефони:

+380 (44) 501-38-89

+380 (66) 980-49-33

+380 (97) 329-11-16

+380 (50) 356-79-92

+380 (66) 760-03-15

+380 (63) 684-05-04

 

Адреса:

 

02140, м.Київ,
вул. Вишняківська, б.9, оф.141
 
 
SiteHeart

Наши клиенты

Мова сайту

Українська

Партнери

НПП

Орфографія

Система Orphus
Яндекс.Метрика